SIT

LIAC HWL  เครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งระหว่างผ่าตัดชนิดรังสีอิเล็กตรอน แบบเคลื่อนที่ได้ เทคโนโลยีล่าสุดในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งจากประเทศอิตาลี สามารถฉายรังสีได้ในระหว่างการผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับการฉายรังสีที่แม่นยำ รวดเร็ว เพียงครั้งเดียวโอกาสในการรักษาหายสูงถึง 99% เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อการรักษาที่ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ….