admin

กิจกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) และ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)

กิจกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) และ ตรวจค …

กิจกรรมส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD) และ ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy) Read More »